Research database

Project information
Project title
Industrial expansion in the Arctic: Data needs and data sources on shipping - A pilot study
Year
2012/2013
Project leader
Eirik Mikkelsen, Norut
Participants
  • Mette Ravn Midtgard, NORUT
  • Eirik Mikkelsen, Norut
  • Audun Isaksen, Nofima
  • Thorkild Askildsen, Transportøkonomisk Institutt
Flagship

Arctic Ocean - Technology and systems of agreements

Funding Source
Fram Centre
Summary of Results
  1. Dette forprosjektet har sett på behov for data om skipstrafikken i Arktis, primært blant flaggskipet og Framsenterets medlemmer og kjente brukere. Databehov som uttrykkes i sentrale dokumenter om arktisk skipsfart angis også. Behovene kan knyttes til data innen fire hovedkategorier:

1) Faktisk skipstrafikk i Polhav-området

2) Miljømessige forhold knyttet til skipstrafikken

3) Ulykker og beredskap mot akuttforurensing og for søk og redning.

4) Drivkreftene for skipstrafikk i Arktis.

En oversikt over kilder for data for faktisk skipstrafikk er gitt i rapporten, både oversiktsmessig, og mer utfyllende. Den er konsentrert rundt transitt-trafikk, selv om også annen trafikk delvis er dekket.

Innsamling av statistikk om skipstrafikken er et viktig grunnlag for forskning på og modellering av miljøpåvirkning, miljørisiko, framtidig skipstrafikk, og drivkrefter og økonomisk geografi. Datakilder for de andre kategoriene av databehov har det ikke vært rom til å gjennomgå innenfor rammene av dette prosjektet.

Et funn er at eksisterende databaser i svært liten grad sammenstiller data på tvers av kategoriene 1-4 over, noe som vil være nødvendig for å gjøre gode analyser og prognoser av framtidig skipstrafikk, miljøpåvirkning og miljørisiko, og samfunnsmessige forutsetninger og effekter av skipstrafikken i Polhavet.

Det er samlet inn data på faktisk transitt-trafikk gjennom Polhavet de siste årene. Antall gjennomseilinger i Nordøstpassasjen har økt til 33 i 2011, mot 4 i 2009. Lengden på seilingssesongen har også økt. Et annet utviklingstrekk er transport av petroleumsprodukter (kondensat). Transitt-seilinger gjennom Nordvestpassasjen har økt fra 7 i 2005 til 26 i 2011.

I rapporten skisseres det til slutt mulig struktur for en database om arktisk skipsfart i Framsenter-regi som kan dekke de viktigste behov over.

Rapporten fås ved henvendelse til prosjektleder (Eirik Mikkelsen).

Published Results/Planned Publications
  1. NORUT:

 Midtgard, MR, E. Mikkelsen, A. Iversen, T. Askildsen 2012: Shipping i Polhavet - databehov og tilgjengelige data.  Norut rapport 5-2012

Communicated Results

Det ble holdt foredrag for Utenriksdepartementets faggruppe om arktisk skipsfart i april 2012.

Materialet var også  input til en workshop basert på «Rockstroms rosett», som ser på indikatorer for bærekraft. Fokus i det videre arbeid ligger på samfunnsmessige drivere til transformasjonen av arktisk naturmiljø. Shipping defineres som en driver.

Interdisciplinary Cooperation

Arbeidet vil gjøres tilgjengelig for de andre aktørene innenfor Framsenteret Polhavprosjekt.

Arbeidet inkluderer en oversikt over databaser og pågående forskningsprosjekt

Budget in accordance to results

Finansieringen fra Framsenteret var nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Neste fase vil bestå av en ytterligere integrasjon mot Logistikk/modelleringsprosjektet til Sintef og/eller et nærmere samarbeid med CHLN.

Could results from the project be subject for any commercial utilization
No
If Yes

Interessant og viktig bakgrunnsinformasjon, som inkluderer de mest sentrale databasene for feltet og pågående forskningsprosjekt.

Conclusions
  1. To nye prosjekter utkrystalliserer seg; et er knyttet opp til reiselivsnæringen som driver innen shipping og det andre er mulighetene for å kartlegge skipstrafikken i Barentshavet på russisk og norsk side til bruk for modellering av miljøfotspor. 

Prosjektet vil gå i dialog med Kystverket og Barentswatch for å få fram data bl.a. basert på nedlasting av AIS.