Research database

Project information
Project title
Pilot study - Industrial expansion in the Arctic - shipping
Year
2011/2012
Project leader
Mette Ravn Midtgard, NORUT
Participants
  • Mette Ravn Midtgard, NORUT
  • Audun Isaksen, Nofima
  • Thorkild Askildsen, Transportøkonomisk Institutt
Flagship

Arctic ocean

Summary of Results

-          Stor økning i antall transittseilinger 2011 sesongen

-          Varestrømmen består av gasskondensat, jernmalm og frossen fisk, se under for spesifikasjon;

2011

Antall fartøy

Lastevolum I tonn

Liquid

15

682 170

Bulk

3

109 950

Fisk

4

27 535

Llast

2

1143

Ballast

10

 

Totalt

34

820 789

-         

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

- Seilingssesongen er utvidet, og strakk seg 2011 sesongen over 5 måneder (medio juli – medio november).

- Teknologisk er seilingsruten anvendbar, men fremdeles mangler en rekke støttefunksjoner og tilrettelegginger som gjør seilingsruten økonomisk interessant – jfr rederiene.

Published Results/Planned Publications

Working paper NORUT

Communicated Results

Materialet fungerte som input til workshopen om Rockstroms rosette, der fokus i det videre arbeid ligger på samfunnsmessige drivere til transformasjonen av arktisk naturmiljø. Shipping defineres som en driver.

Interdisciplinary Cooperation

-          Arbeidet vil gjøres tilgjengelig for de andre aktørene innenfor Framsenteret Polhavprosjekt.

-          Arbeidet inkluderer en oversikt over databaser og pågående forskningsprosjekt

Budget in accordance to results

Finansieringen fra Framsenteret var nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Neste fase vil bestå av en ytterligere integrasjon mot Logistikk/modelleringsprosjektet til Sintef og/eller et nærmere samarbeid med CHLN.

If Yes
Interessant og viktig bakgrunnsinformasjon, som inkluderer de mest sentrale databasene for feltet og pågående forskningsprosjekt.
Conclusions

To nye søknad utkrystalliserer seg; en er knyttet opp til reiselivsnæringen som driver innen shipping og den andre er mulighetene for å kartlegge skipstrafikken i Barentshavet på russisk og norsk side til bruk for modellering av miljøfotspor.