Innstilte prosjekter for finansiering i 2020 - Terrestrial

Til søknadsfristen 15.11.19 søkte flaggskipmedlemmer om midler til 24 prosjekter for budsjettåret 2020. Antall prosjekter viser stor aktivitet i flaggskipet og reflekterer det vide tematiske feltet flaggskipets forskning har ambisjoner om å dekke. Prosjektsøknadene følger Framsenterets generelle mal til prosjekter, samt de kriterier som gjelder for det terrestre flaggskipet. De viktigste kriteriene er at prosjektene må være tydelig forankret i flaggskipets vitenskapsplan og at de tilhører en av de følgende støttekategoriene:

 

  1. Insentivprosjekt: Forprosjekt med ambisjon om å lede fram til et eksternt finansiert prosjekt, nytt samarbeid mellom institusjoner eller arbeidspakker, eller metodeutvikling. Prosjekter av denne typen blir sendt til eksterne fagfeller for kvalitetssikring.
  2. Forskningsprosjekt: Støtte til ordinære forskningsprosjekter som har vært kvalitetssikret og konkurranseutsatt, og derigjennom allerede fått bevilgning fra en ekstern instans; f. eks. et forskningsråd. Flaggskipsstøtte kan gis under forutsetning av at søknaden er tydelig forankret både i moderprosjektet og i flaggskipets fagplan, samt at den ekstra støtten fra flaggskipet gir en tydelig merverdi.
  3. Strategisk flaggskipsprosjekt: Støtte til en sentral faglig aktivitet som dekker flere av flaggskipets satsingsområder, som beskrevet i flaggskipets fagplan, og som ikke kan finne fullverdig finansiell støtte fra andre kilder, herunder forskning- og overvåking som varer utover normal lengde for eksternt finansierte forskningsprosjekter. Strategiske prosjekt som ikke har vært kvalitetssikret før blir sendt til eksterne fagfeller for kvalitetssikring.
  4. Formidlingsprosjekt: Prosjekter som på en vesentlig måte styrker flaggskipets formidlingsaktivitet.

I år ble ni søknader evaluert av to eksterne fagfeller hver. Basert på deres evaluering, ble fem av disse innstilt. Relevansen av de andre prosjektene ble diskutert i lederkomiteen av flaggskipet som består av flaggskipsleder, nestleder og Marius W. Næss, som representant for samfunnsfaglig forskning. Hvis KLDs fastsatte budsjettramme blir mindre enn budsjettbehovet det er redegjort for i denne innstillingen, vil flaggskipet gjøre enda en prioritering av prosjektene slik at det endelige budsjettet samsvarer med den gitte rammen.

 

Prosedyre for klager er tilgjengelig i fila "Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre" på lenke Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre updated 2019.pdf Flagship and research handbook (important documents)

Acronym Tittel Kategori Prosjektleder Hovedinstitusjon Budsjettforslag
SpClim Arctic-alpine species under climate change Incentive Jutta Kapfer NIBIO 460000
CATlink Consequences of climate change to Aquatic-Terrestrial linkages in the Arctic Incentive Andre Frainer NINA 414000
LakeIce High-latitude lake ecosystems under ice Incentive Amanda Poste NIVA 460000
Active layer depth Development of methods for monitoring effect of vegetation on active layer depth Incentive Simone Lang UNIS 439191
Aquatic Terrestrial Coupling High North Consortium for Advancing an Observatory of Aquatic-Terrestrial Ecosystem Coupling Strategic Jane Jepsen NINA 460000
GOOSEMEAT Added values from a socio-ecological conflict arena Outreach Ingunn Tombre NINA 230000
Kinship Kinship vs. the ‘cooperative context’: an evolutionary perspective on cooperation among Saami reindeer herders in Norway Project support Marius Næss NIKU 460000
VANWHITE The vanishing white: management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau  project support Jarle W. Bjerke NINA 460000
GEOCULT Monitoring geohazards affecting cultural heritage sites at Svalbard project support Ionut Cristi Nicu NIKU 460000
EcoShift Scenarios for linking biodiversity, ecosystem services and adaptive actions Project support Vera Hausner UiT 460000
Emerald Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet Project support Ryan Bright NIBIO 460000
One Health One Health Concerns in Northern Communities and how climate change mitigation may impact reindeer health and traditional reindeer herding in Norway Project support Morten Tryland UiT 460000
COAT Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra strategic Rolf Ims UiT 460000
Yamal EcoSystem Collaboration for monitoring of climate related ecosystem change on Yamal, Russia Strategic Dorothee Ehrich UiT 292000
AMINOR Advanced Environmental Studies in the North strategic support MA Blanchet UiT 40000
Reindeer genetics Assessing the genetic structure and the main drivers of divergence in semi-domestic reindeer across Fennoscandia Project support Bård-Jørgen Bårdsen NINA 460000
Administration         250000
Plast i Arktis         224000